KKP Dime บริษัทในเครือเกียรตินาคินภัทร
    หน้าแรก
    ลงทุน
ไทย
รับรู้ทุกความเคลื่อนไหวการลงทุนด้วยประกาศจาก Dime!

ข่าวสารและประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)

ONEAM
1 ธ.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)

ONEAM
PDF
ico-file
1 ธ.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)

ONEAM
1 ธ.ค. 2566

ประกาศการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP) และ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS)

ASSETFUND
1 ธ.ค. 2566

ประกาศการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP) และ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS)

ASSETFUND
PDF
ico-file
1 ธ.ค. 2566

ประกาศการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP) และ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS)

ASSETFUND
1 ธ.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 30 พฤศจิกายน 2566 : กองทุน K-SELECT K-PROPI-A(D) K-STAR-I(D)

KASSET
1 ธ.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 30 พฤศจิกายน 2566 : กองทุน K-SELECT K-PROPI-A(D) K-STAR-I(D)

KASSET
PDF
ico-file
1 ธ.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 30 พฤศจิกายน 2566 : กองทุน K-SELECT K-PROPI-A(D) K-STAR-I(D)

KASSET
1 ธ.ค. 2566

ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน KWI VIETNAM

KWIAM
1 ธ.ค. 2566

ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน KWI VIETNAM

KWIAM
PDF
ico-file
1 ธ.ค. 2566

ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน KWI VIETNAM

KWIAM
1 ธ.ค. 2566

MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MGOV6M1

MFC
28 พ.ย. 2566

MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MGOV6M1

MFC
PDF
ico-file
28 พ.ย. 2566

MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MGOV6M1

MFC
28 พ.ย. 2566

MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MDSHARC1YA

MFC
28 พ.ย. 2566

MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MDSHARC1YA

MFC
PDF
ico-file
28 พ.ย. 2566

MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MDSHARC1YA

MFC
28 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR)

ASSETFUND
27 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR)

ASSETFUND
PDF
ico-file
27 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR)

ASSETFUND
27 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด ของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM)

ONEAM
24 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด ของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM)

ONEAM
PDF
ico-file
24 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด ของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM)

ONEAM
24 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGPLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 11/2566

SCBAM
24 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGPLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 11/2566

SCBAM
PDF
ico-file
24 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGPLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 11/2566

SCBAM
24 พ.ย. 2566

MFC : ขยายวัน IPO กองทุน M-MIX70 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 และยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย(Front-end-Fee)

MFC
24 พ.ย. 2566

MFC : ขยายวัน IPO กองทุน M-MIX70 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 และยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย(Front-end-Fee)

MFC
PDF
ico-file
24 พ.ย. 2566

MFC : ขยายวัน IPO กองทุน M-MIX70 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 และยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย(Front-end-Fee)

MFC
24 พ.ย. 2566

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM)

ONEAM
24 พ.ย. 2566

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM)

ONEAM
PDF
ico-file
24 พ.ย. 2566

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM)

ONEAM
24 พ.ย. 2566

ประกาศปรับค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2)

ASSETFUND
22 พ.ย. 2566

ประกาศปรับค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2)

ASSETFUND
PDF
ico-file
22 พ.ย. 2566

ประกาศปรับค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2)

ASSETFUND
22 พ.ย. 2566

ประกาศ การเปิดให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : ASP-SME-I) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

ASSETFUND
22 พ.ย. 2566

ประกาศ การเปิดให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : ASP-SME-I) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

ASSETFUND
PDF
ico-file
22 พ.ย. 2566

ประกาศ การเปิดให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : ASP-SME-I) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

ASSETFUND
22 พ.ย. 2566

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส (ASP-USSMALL)

ASSETFUND
21 พ.ย. 2566

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส (ASP-USSMALL)

ASSETFUND
PDF
ico-file
21 พ.ย. 2566

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส (ASP-USSMALL)

ASSETFUND
21 พ.ย. 2566

IPO KWI VIETNAM

KWIAM
20 พ.ย. 2566

IPO KWI VIETNAM

KWIAM
PDF
ico-file
20 พ.ย. 2566

IPO KWI VIETNAM

KWIAM
20 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-PROPIN-R)

ASSETFUND
20 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-PROPIN-R)

ASSETFUND
PDF
ico-file
20 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-PROPIN-R)

ASSETFUND
20 พ.ย. 2566

ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M6 (ES-GOVCP6M6)

EASTSPRING
17 พ.ย. 2566

ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M6 (ES-GOVCP6M6)

EASTSPRING
PDF
ico-file
17 พ.ย. 2566

ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M6 (ES-GOVCP6M6)

EASTSPRING
17 พ.ย. 2566

ประกาศปรับระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจำนวน 13 กองทุน

KASSET
17 พ.ย. 2566

ประกาศปรับระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจำนวน 13 กองทุน

KASSET
PDF
ico-file
17 พ.ย. 2566

ประกาศปรับระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจำนวน 13 กองทุน

KASSET
17 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBAPLUS และ SCBWINR ครั้งที่ 11/2566

SCBAM
17 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBAPLUS และ SCBWINR ครั้งที่ 11/2566

SCBAM
PDF
ico-file
17 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBAPLUS และ SCBWINR ครั้งที่ 11/2566

SCBAM
17 พ.ย. 2566

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน HI-DIV, M-S50, I-GOLD

MFC
15 พ.ย. 2566

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน HI-DIV, M-S50, I-GOLD

MFC
PDF
ico-file
15 พ.ย. 2566

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน HI-DIV, M-S50, I-GOLD

MFC
15 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)

ASSETFUND
15 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)

ASSETFUND
PDF
ico-file
15 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)

ASSETFUND
15 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 11/2566

SCBAM
15 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 11/2566

SCBAM
PDF
ico-file
15 พ.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 11/2566

SCBAM
15 พ.ย. 2566

MFC : ขยายเวลา IPO กองทุน MEUCRED1-UI ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

MFC
13 พ.ย. 2566

MFC : ขยายเวลา IPO กองทุน MEUCRED1-UI ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

MFC
PDF
ico-file
13 พ.ย. 2566

MFC : ขยายเวลา IPO กองทุน MEUCRED1-UI ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

MFC
13 พ.ย. 2566

MFC ประกาศการจ่ายเงินปันผล TS, HIDIVLTF, HIDIVMF, MIDSMALLLTF, MIDSMALLMF, MATECH-D, MDIVA-D , MDIVA-ID

MFC
13 พ.ย. 2566

MFC ประกาศการจ่ายเงินปันผล TS, HIDIVLTF, HIDIVMF, MIDSMALLLTF, MIDSMALLMF, MATECH-D, MDIVA-D , MDIVA-ID

MFC
PDF
ico-file
13 พ.ย. 2566

MFC ประกาศการจ่ายเงินปันผล TS, HIDIVLTF, HIDIVMF, MIDSMALLLTF, MIDSMALLMF, MATECH-D, MDIVA-D , MDIVA-ID

MFC
13 พ.ย. 2566

ประกาศ เพิ่มวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าล่วงหน้า ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-SC-UI)

ASSETFUND
10 พ.ย. 2566

ประกาศ เพิ่มวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าล่วงหน้า ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-SC-UI)

ASSETFUND
PDF
ico-file
10 พ.ย. 2566

ประกาศ เพิ่มวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าล่วงหน้า ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-SC-UI)

ASSETFUND
10 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R)

ASSETFUND
10 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R)

ASSETFUND
PDF
ico-file
10 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R)

ASSETFUND
10 พ.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

KSAM
10 พ.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

KSAM
PDF
ico-file
10 พ.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

KSAM
10 พ.ย. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ K-ALLBASIC

KASSET
9 พ.ย. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ K-ALLBASIC

KASSET
PDF
ico-file
9 พ.ย. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ K-ALLBASIC

KASSET
9 พ.ย. 2566

ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

ASSETFUND
7 พ.ย. 2566

ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

ASSETFUND
PDF
ico-file
7 พ.ย. 2566

ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

ASSETFUND
7 พ.ย. 2566

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY)

ASSETFUND
7 พ.ย. 2566

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY)

ASSETFUND
PDF
ico-file
7 พ.ย. 2566

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY)

ASSETFUND
7 พ.ย. 2566

ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

ASSETFUND
7 พ.ย. 2566

ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

ASSETFUND
PDF
ico-file
7 พ.ย. 2566

ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

ASSETFUND
7 พ.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
6 พ.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
PDF
ico-file
6 พ.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
6 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R)

ASSETFUND
6 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R)

ASSETFUND
PDF
ico-file
6 พ.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R)

ASSETFUND
6 พ.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
3 พ.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
PDF
ico-file
3 พ.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
3 พ.ย. 2566

ประกาศการเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน M-CR

MFC
3 พ.ย. 2566

ประกาศการเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน M-CR

MFC
PDF
ico-file
3 พ.ย. 2566

ประกาศการเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน M-CR

MFC
3 พ.ย. 2566

ประกาศการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY)

ASSETFUND
3 พ.ย. 2566

ประกาศการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY)

ASSETFUND
PDF
ico-file
3 พ.ย. 2566

ประกาศการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY)

ASSETFUND
3 พ.ย. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-EUSAGE XD 31 ตุลาคม 2566

KASSET
3 พ.ย. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-EUSAGE XD 31 ตุลาคม 2566

KASSET
PDF
ico-file
3 พ.ย. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-EUSAGE XD 31 ตุลาคม 2566

KASSET
3 พ.ย. 2566

แจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1)

ASSETFUND
2 พ.ย. 2566

แจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1)

ASSETFUND
PDF
ico-file
2 พ.ย. 2566

แจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1)

ASSETFUND
2 พ.ย. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-GEMO K-EUROPE-A(D) K-ASIA K-GPROP-A(D) K-GHEALTH XD 31 ตุลาคม 2566

KASSET
2 พ.ย. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-GEMO K-EUROPE-A(D) K-ASIA K-GPROP-A(D) K-GHEALTH XD 31 ตุลาคม 2566

KASSET
PDF
ico-file
2 พ.ย. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-GEMO K-EUROPE-A(D) K-ASIA K-GPROP-A(D) K-GHEALTH XD 31 ตุลาคม 2566

KASSET
2 พ.ย. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผล K-INDIA K-GHEALTH(UH) K-USA-A(D) XD 31 ตุลาคม 2566

KASSET
2 พ.ย. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผล K-INDIA K-GHEALTH(UH) K-USA-A(D) XD 31 ตุลาคม 2566

KASSET
PDF
ico-file
2 พ.ย. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผล K-INDIA K-GHEALTH(UH) K-USA-A(D) XD 31 ตุลาคม 2566

KASSET
2 พ.ย. 2566

บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO

KTAM
1 พ.ย. 2566

บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO

KTAM
PDF
ico-file
1 พ.ย. 2566

บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO

KTAM
1 พ.ย. 2566

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจากกองทุน จำนวน 5 กองทุน

EASTSPRING
31 ต.ค. 2566

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจากกองทุน จำนวน 5 กองทุน

EASTSPRING
PDF
ico-file
31 ต.ค. 2566

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจากกองทุน จำนวน 5 กองทุน

EASTSPRING
31 ต.ค. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของกองทุน ES-GOVCP1Y5

EASTSPRING
31 ต.ค. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของกองทุน ES-GOVCP1Y5

EASTSPRING
PDF
ico-file
31 ต.ค. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของกองทุน ES-GOVCP1Y5

EASTSPRING
31 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งวันหยุดทำการ (เพิ่มเติม) สำหรับรายการซื้อขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิ ด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ (ONE-STOXXASEAN)

ONEAM
30 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งวันหยุดทำการ (เพิ่มเติม) สำหรับรายการซื้อขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิ ด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ (ONE-STOXXASEAN)

ONEAM
PDF
ico-file
30 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งวันหยุดทำการ (เพิ่มเติม) สำหรับรายการซื้อขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิ ด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ (ONE-STOXXASEAN)

ONEAM
30 ต.ค. 2566

ประกาศ เปลี่ยนรอบระยะเวลาการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า จำนวน 3 กองทุน ASP-FIXED 6M2, ASP-FIXED 6M3 และ ASP-FIXED 6M4

ASSETFUND
30 ต.ค. 2566

ประกาศ เปลี่ยนรอบระยะเวลาการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า จำนวน 3 กองทุน ASP-FIXED 6M2, ASP-FIXED 6M3 และ ASP-FIXED 6M4

ASSETFUND
PDF
ico-file
30 ต.ค. 2566

ประกาศ เปลี่ยนรอบระยะเวลาการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า จำนวน 3 กองทุน ASP-FIXED 6M2, ASP-FIXED 6M3 และ ASP-FIXED 6M4

ASSETFUND
30 ต.ค. 2566

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA) เกี่ยวกับการเปลี่ยนกองทุนหลัก รวมถึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) และระยะเวลาการชําระเงินค่าขายคืนห

ASSETFUND
27 ต.ค. 2566

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA) เกี่ยวกับการเปลี่ยนกองทุนหลัก รวมถึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) และระยะเวลาการชําระเงินค่าขายคืนห

ASSETFUND
PDF
ico-file
27 ต.ค. 2566

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA) เกี่ยวกับการเปลี่ยนกองทุนหลัก รวมถึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) และระยะเวลาการชําระเงินค่าขายคืนห

ASSETFUND
27 ต.ค. 2566

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค Planetary Transition

KASSET
27 ต.ค. 2566

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค Planetary Transition

KASSET
PDF
ico-file
27 ต.ค. 2566

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค Planetary Transition

KASSET
27 ต.ค. 2566

MFC : การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายกองทุน HI-DIV M-BT M-FOCUS MGF M-MIDSMALL

MFC
26 ต.ค. 2566

MFC : การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายกองทุน HI-DIV M-BT M-FOCUS MGF M-MIDSMALL

MFC
PDF
ico-file
26 ต.ค. 2566

MFC : การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายกองทุน HI-DIV M-BT M-FOCUS MGF M-MIDSMALL

MFC
26 ต.ค. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ES-USDCR1YC

EASTSPRING
26 ต.ค. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ES-USDCR1YC

EASTSPRING
PDF
ico-file
26 ต.ค. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ES-USDCR1YC

EASTSPRING
26 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR)

ASSETFUND
25 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR)

ASSETFUND
PDF
ico-file
25 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR)

ASSETFUND
25 ต.ค. 2566

ประกาศปรับค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1)

ASSETFUND
24 ต.ค. 2566

ประกาศปรับค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1)

ASSETFUND
PDF
ico-file
24 ต.ค. 2566

ประกาศปรับค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1)

ASSETFUND
24 ต.ค. 2566

ประกาศการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (1AMSET50-ID)

ONEAM
24 ต.ค. 2566

ประกาศการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (1AMSET50-ID)

ONEAM
PDF
ico-file
24 ต.ค. 2566

ประกาศการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (1AMSET50-ID)

ONEAM
24 ต.ค. 2566

ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

ONEAM
24 ต.ค. 2566

ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

ONEAM
PDF
ico-file
24 ต.ค. 2566

ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

ONEAM
24 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 10/2566

SCBAM
24 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 10/2566

SCBAM
PDF
ico-file
24 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 10/2566

SCBAM
24 ต.ค. 2566

แจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

ASSETFUND
20 ต.ค. 2566

แจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

ASSETFUND
PDF
ico-file
20 ต.ค. 2566

แจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

ASSETFUND
20 ต.ค. 2566

MFC : การเปลี่ยนดัชนีชี้วัดของกองทุน MCONVERT และ M-SUKUK

MFC
20 ต.ค. 2566

MFC : การเปลี่ยนดัชนีชี้วัดของกองทุน MCONVERT และ M-SUKUK

MFC
PDF
ico-file
20 ต.ค. 2566

MFC : การเปลี่ยนดัชนีชี้วัดของกองทุน MCONVERT และ M-SUKUK

MFC
20 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBAPLUS และ SCBWINR ครั้งที่ 10/2566

SCBAM
19 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBAPLUS และ SCBWINR ครั้งที่ 10/2566

SCBAM
PDF
ico-file
19 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBAPLUS และ SCBWINR ครั้งที่ 10/2566

SCBAM
19 ต.ค. 2566

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Back-end Fee กอง KWI TTG6M1

KWIAM
18 ต.ค. 2566

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Back-end Fee กอง KWI TTG6M1

KWIAM
PDF
ico-file
18 ต.ค. 2566

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Back-end Fee กอง KWI TTG6M1

KWIAM
18 ต.ค. 2566

ประกาศ กองทุนหลักใหม่ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)

ASSETFUND
16 ต.ค. 2566

ประกาศ กองทุนหลักใหม่ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)

ASSETFUND
PDF
ico-file
16 ต.ค. 2566

ประกาศ กองทุนหลักใหม่ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)

ASSETFUND
16 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 10/2566

SCBAM
16 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 10/2566

SCBAM
PDF
ico-file
16 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 10/2566

SCBAM
16 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)

ASSETFUND
16 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)

ASSETFUND
PDF
ico-file
16 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)

ASSETFUND
16 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

KSAM
12 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

KSAM
PDF
ico-file
12 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

KSAM
12 ต.ค. 2566

MFC : ประกาศการจ่ายเงินปันผล I-SMART, MPDIVMF, MPDIVPVD, MPDIVSSF, MPDIVUNIT, RPF2

MFC
12 ต.ค. 2566

MFC : ประกาศการจ่ายเงินปันผล I-SMART, MPDIVMF, MPDIVPVD, MPDIVSSF, MPDIVUNIT, RPF2

MFC
PDF
ico-file
12 ต.ค. 2566

MFC : ประกาศการจ่ายเงินปันผล I-SMART, MPDIVMF, MPDIVPVD, MPDIVSSF, MPDIVUNIT, RPF2

MFC
12 ต.ค. 2566

บลจ.ทาลิส (TALISAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO AFMOATHRMF

TALISAM
11 ต.ค. 2566

บลจ.ทาลิส (TALISAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO AFMOATHRMF

TALISAM
PDF
ico-file
11 ต.ค. 2566

บลจ.ทาลิส (TALISAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO AFMOATHRMF

TALISAM
11 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R)

ASSETFUND
10 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R)

ASSETFUND
PDF
ico-file
10 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R)

ASSETFUND
10 ต.ค. 2566

MFC นำส่งประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน M-PROPERTY

MFC
10 ต.ค. 2566

MFC นำส่งประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน M-PROPERTY

MFC
PDF
ico-file
10 ต.ค. 2566

MFC นำส่งประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน M-PROPERTY

MFC
10 ต.ค. 2566

MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MSI21AI กองทุน MSI11AI และกองทุน MSI12AI

MFC
10 ต.ค. 2566

MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MSI21AI กองทุน MSI11AI และกองทุน MSI12AI

MFC
PDF
ico-file
10 ต.ค. 2566

MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MSI21AI กองทุน MSI11AI และกองทุน MSI12AI

MFC
10 ต.ค. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBLEQFUND, SCBNKY225, SCBPGFUND และ SCBJAPAN

SCBAM
10 ต.ค. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBLEQFUND, SCBNKY225, SCBPGFUND และ SCBJAPAN

SCBAM
PDF
ico-file
10 ต.ค. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBLEQFUND, SCBNKY225, SCBPGFUND และ SCBJAPAN

SCBAM
10 ต.ค. 2566

ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ปี 2566

KASSET
10 ต.ค. 2566

ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ปี 2566

KASSET
PDF
ico-file
10 ต.ค. 2566

ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ปี 2566

KASSET
10 ต.ค. 2566

ประกาศเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF

TALISAM
9 ต.ค. 2566

ประกาศเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF

TALISAM
PDF
ico-file
9 ต.ค. 2566

ประกาศเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF

TALISAM
9 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 15 กองทุน

SCBAM
9 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 15 กองทุน

SCBAM
PDF
ico-file
9 ต.ค. 2566

ประกาศแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 15 กองทุน

SCBAM
9 ต.ค. 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน จำนวน 3 กองทุน

EASTSPRING
9 ต.ค. 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน จำนวน 3 กองทุน

EASTSPRING
PDF
ico-file
9 ต.ค. 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน จำนวน 3 กองทุน

EASTSPRING
9 ต.ค. 2566

ประกาศการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)

ASSETFUND
9 ต.ค. 2566

ประกาศการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)

ASSETFUND
PDF
ico-file
9 ต.ค. 2566

ประกาศการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)

ASSETFUND
9 ต.ค. 2566

ประกาศการเปิดรับคำสั่งซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน KWI TTG6M1

KWIAM
9 ต.ค. 2566

ประกาศการเปิดรับคำสั่งซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน KWI TTG6M1

KWIAM
PDF
ico-file
9 ต.ค. 2566

ประกาศการเปิดรับคำสั่งซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน KWI TTG6M1

KWIAM
9 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R)

ASSETFUND
5 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R)

ASSETFUND
PDF
ico-file
5 ต.ค. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R)

ASSETFUND
5 ต.ค. 2566

MFC : นำส่งประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติกองทุน : MIPLUS-G

MFC
5 ต.ค. 2566

MFC : นำส่งประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติกองทุน : MIPLUS-G

MFC
PDF
ico-file
5 ต.ค. 2566

MFC : นำส่งประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติกองทุน : MIPLUS-G

MFC
5 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
4 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
PDF
ico-file
4 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
4 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
4 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
PDF
ico-file
4 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
4 ต.ค. 2566

ระกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 3 ตุลาคม 2566 : กองทุน K-GB-A(D)

KASSET
4 ต.ค. 2566

ระกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 3 ตุลาคม 2566 : กองทุน K-GB-A(D)

KASSET
PDF
ico-file
4 ต.ค. 2566

ระกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 3 ตุลาคม 2566 : กองทุน K-GB-A(D)

KASSET
4 ต.ค. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน

KASSET
4 ต.ค. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน

KASSET
PDF
ico-file
4 ต.ค. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน

KASSET
4 ต.ค. 2566

บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO

KTAM
3 ต.ค. 2566

บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO

KTAM
PDF
ico-file
3 ต.ค. 2566

บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO

KTAM
3 ต.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 2 ตุลาคม 2566

KASSET
3 ต.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 2 ตุลาคม 2566

KASSET
PDF
ico-file
3 ต.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 2 ตุลาคม 2566

KASSET
3 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
2 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
PDF
ico-file
2 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม รับซื้อคืนอัตโนมัติ

KSAM
2 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม

KSAM
2 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม

KSAM
PDF
ico-file
2 ต.ค. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม

KSAM
2 ต.ค. 2566

ประกาศ ปรับ “ยกเว้นและเพิ่ม” ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in fee) จำนวน 4 กองทุน

ASSETFUND
2 ต.ค. 2566

ประกาศ ปรับ “ยกเว้นและเพิ่ม” ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in fee) จำนวน 4 กองทุน

ASSETFUND
PDF
ico-file
2 ต.ค. 2566

ประกาศ ปรับ “ยกเว้นและเพิ่ม” ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in fee) จำนวน 4 กองทุน

ASSETFUND
2 ต.ค. 2566

ประกาศ วันเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน วันเริ่มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และปรับลดค่าธรรมเนียม นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 (ASP-THAITRIG 5M1)

ASSETFUND
2 ต.ค. 2566

ประกาศ วันเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน วันเริ่มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และปรับลดค่าธรรมเนียม นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 (ASP-THAITRIG 5M1)

ASSETFUND
PDF
ico-file
2 ต.ค. 2566

ประกาศ วันเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน วันเริ่มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และปรับลดค่าธรรมเนียม นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 (ASP-THAITRIG 5M1)

ASSETFUND
2 ต.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล XD 2 ตุลาคม 2566

KASSET
2 ต.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล XD 2 ตุลาคม 2566

KASSET
PDF
ico-file
2 ต.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล XD 2 ตุลาคม 2566

KASSET
2 ต.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล XD 2 ตุลาคม 2566

KASSET
2 ต.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล XD 2 ตุลาคม 2566

KASSET
PDF
ico-file
2 ต.ค. 2566

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล XD 2 ตุลาคม 2566

KASSET
2 ต.ค. 2566

MFC : การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน MD8M1

MFC
29 ก.ย. 2566

MFC : การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน MD8M1

MFC
PDF
ico-file
29 ก.ย. 2566

MFC : การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน MD8M1

MFC
29 ก.ย. 2566

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3 กองทุน

KASSET
28 ก.ย. 2566

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3 กองทุน

KASSET
PDF
ico-file
28 ก.ย. 2566

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3 กองทุน

KASSET
28 ก.ย. 2566

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 5 กองทุน

KASSET
28 ก.ย. 2566

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 5 กองทุน

KASSET
PDF
ico-file
28 ก.ย. 2566

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 5 กองทุน

KASSET
28 ก.ย. 2566

แจ้งการแก้ไขโครงการ กองทุน KT-ASEAN

KTAM
27 ก.ย. 2566

แจ้งการแก้ไขโครงการ กองทุน KT-ASEAN

KTAM
PDF
ico-file
27 ก.ย. 2566

แจ้งการแก้ไขโครงการ กองทุน KT-ASEAN

KTAM
27 ก.ย. 2566

แจ้งการแก้ไขโครงการ กองทุน KT-GMO

KTAM
27 ก.ย. 2566

แจ้งการแก้ไขโครงการ กองทุน KT-GMO

KTAM
PDF
ico-file
27 ก.ย. 2566

แจ้งการแก้ไขโครงการ กองทุน KT-GMO

KTAM
27 ก.ย. 2566

บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO

KTAM
27 ก.ย. 2566

บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO

KTAM
PDF
ico-file
27 ก.ย. 2566

บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO

KTAM
27 ก.ย. 2566

แจ้งปรับปรุงวันหยุดกองทุนต่างประเทศของกองทุน I-SMART

MFC
25 ก.ย. 2566

แจ้งปรับปรุงวันหยุดกองทุนต่างประเทศของกองทุน I-SMART

MFC
PDF
ico-file
25 ก.ย. 2566

แจ้งปรับปรุงวันหยุดกองทุนต่างประเทศของกองทุน I-SMART

MFC
25 ก.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR)

ASSETFUND
25 ก.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR)

ASSETFUND
PDF
ico-file
25 ก.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-FFPLUSR)

ASSETFUND
25 ก.ย. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของกองทุน ES-USDCR1YB

EASTSPRING
25 ก.ย. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของกองทุน ES-USDCR1YB

EASTSPRING
PDF
ico-file
25 ก.ย. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของกองทุน ES-USDCR1YB

EASTSPRING
25 ก.ย. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุนและหยุดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)

ASSETFUND
22 ก.ย. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุนและหยุดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)

ASSETFUND
PDF
ico-file
22 ก.ย. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุนและหยุดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)

ASSETFUND
22 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGPLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 9/2566

SCBAM
22 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGPLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 9/2566

SCBAM
PDF
ico-file
22 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGPLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 9/2566

SCBAM
22 ก.ย. 2566

ประกาศการนำส่งหนังสือขอมติ วันกำหนดสิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียง และวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติของกองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ (ONE+1) ครั้งที่ 2 เพื่อขอมติแก้ไขโครงการจัดการ

ONEAM
19 ก.ย. 2566

ประกาศการนำส่งหนังสือขอมติ วันกำหนดสิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียง และวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติของกองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ (ONE+1) ครั้งที่ 2 เพื่อขอมติแก้ไขโครงการจัดการ

ONEAM
PDF
ico-file
19 ก.ย. 2566

ประกาศการนำส่งหนังสือขอมติ วันกำหนดสิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียง และวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติของกองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ (ONE+1) ครั้งที่ 2 เพื่อขอมติแก้ไขโครงการจัดการ

ONEAM
19 ก.ย. 2566

ประกาศปรับดัชนีชี้วัดของกลุ่มกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ จำนวน 4 กองทุน

KASSET
19 ก.ย. 2566

ประกาศปรับดัชนีชี้วัดของกลุ่มกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ จำนวน 4 กองทุน

KASSET
PDF
ico-file
19 ก.ย. 2566

ประกาศปรับดัชนีชี้วัดของกลุ่มกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ จำนวน 4 กองทุน

KASSET
19 ก.ย. 2566

ประกาศ ปรับค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

ASSETFUND
18 ก.ย. 2566

ประกาศ ปรับค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

ASSETFUND
PDF
ico-file
18 ก.ย. 2566

ประกาศ ปรับค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

ASSETFUND
18 ก.ย. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน KWI HCARE-D#18 และ KWI INDIA-D #19

KWIAM
15 ก.ย. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน KWI HCARE-D#18 และ KWI INDIA-D #19

KWIAM
PDF
ico-file
15 ก.ย. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน KWI HCARE-D#18 และ KWI INDIA-D #19

KWIAM
15 ก.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)

ASSETFUND
15 ก.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)

ASSETFUND
PDF
ico-file
15 ก.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)

ASSETFUND
15 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 9/2566

SCBAM
14 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 9/2566

SCBAM
PDF
ico-file
14 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 9/2566

SCBAM
14 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ (ONE+1)

ONEAM
13 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ (ONE+1)

ONEAM
PDF
ico-file
13 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ (ONE+1)

ONEAM
13 ก.ย. 2566

ประกาศการจ่ายเงินปันผล AGF, KAF, MRENEW-D, MRENEW-SSF

MFC
13 ก.ย. 2566

ประกาศการจ่ายเงินปันผล AGF, KAF, MRENEW-D, MRENEW-SSF

MFC
PDF
ico-file
13 ก.ย. 2566

ประกาศการจ่ายเงินปันผล AGF, KAF, MRENEW-D, MRENEW-SSF

MFC
13 ก.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R)

ASSETFUND
12 ก.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R)

ASSETFUND
PDF
ico-file
12 ก.ย. 2566

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R)

ASSETFUND
12 ก.ย. 2566

ประกาศการนำส่งหนังสือขอมติ วันกำหนดสิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียง และวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM) ครั้งที่2 เพื่อขอมติแก้ไขโครงการ

ONEAM
12 ก.ย. 2566

ประกาศการนำส่งหนังสือขอมติ วันกำหนดสิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียง และวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM) ครั้งที่2 เพื่อขอมติแก้ไขโครงการ

ONEAM
PDF
ico-file
12 ก.ย. 2566

ประกาศการนำส่งหนังสือขอมติ วันกำหนดสิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียง และวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM) ครั้งที่2 เพื่อขอมติแก้ไขโครงการ

ONEAM
12 ก.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

KSAM
12 ก.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

KSAM
PDF
ico-file
12 ก.ย. 2566

ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2566ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

KSAM
12 ก.ย. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBGHC และ SCBINDIA

SCBAM
11 ก.ย. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBGHC และ SCBINDIA

SCBAM
PDF
ico-file
11 ก.ย. 2566

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBGHC และ SCBINDIA

SCBAM
11 ก.ย. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของกองทุน ES-GOVCP6M3

EASTSPRING
11 ก.ย. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของกองทุน ES-GOVCP6M3

EASTSPRING
PDF
ico-file
11 ก.ย. 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของกองทุน ES-GOVCP6M3

EASTSPRING
11 ก.ย. 2566

MFC ขอนำส่งประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน MEURO และ MUBOND

MFC
11 ก.ย. 2566

MFC ขอนำส่งประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน MEURO และ MUBOND

MFC
PDF
ico-file
11 ก.ย. 2566

MFC ขอนำส่งประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน MEURO และ MUBOND

MFC
11 ก.ย. 2566

ขอแจ้งเพิ่มเติมวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนเป็นกรณีพิเศษ จากพายุไต้ฝุ่น

EASTSPRING
8 ก.ย. 2566

ขอแจ้งเพิ่มเติมวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนเป็นกรณีพิเศษ จากพายุไต้ฝุ่น

EASTSPRING
PDF
ico-file
8 ก.ย. 2566

ขอแจ้งเพิ่มเติมวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนเป็นกรณีพิเศษ จากพายุไต้ฝุ่น

EASTSPRING
8 ก.ย. 2566

ประกาศวันหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จำนวน 14 กองทุน

ASSETFUND
8 ก.ย. 2566

ประกาศวันหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จำนวน 14 กองทุน

ASSETFUND
PDF
ico-file
8 ก.ย. 2566

ประกาศวันหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จำนวน 14 กองทุน

ASSETFUND
8 ก.ย. 2566

MFC แจ้งปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน จำนวน 45 กองทุน

MFC
8 ก.ย. 2566

MFC แจ้งปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน จำนวน 45 กองทุน

MFC
PDF
ico-file
8 ก.ย. 2566

MFC แจ้งปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน จำนวน 45 กองทุน

MFC
8 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 15 กองทุน

SCBAM
8 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 15 กองทุน

SCBAM
PDF
ico-file
8 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 15 กองทุน

SCBAM
8 ก.ย. 2566

ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน KWI DRAGON KWI APREIT KWI USBANK & KWI AEPLUS ในวันที่ 8 ก.ย. 66

KWIAM
8 ก.ย. 2566

ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน KWI DRAGON KWI APREIT KWI USBANK & KWI AEPLUS ในวันที่ 8 ก.ย. 66

KWIAM
PDF
ico-file
8 ก.ย. 2566

ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน KWI DRAGON KWI APREIT KWI USBANK & KWI AEPLUS ในวันที่ 8 ก.ย. 66

KWIAM
8 ก.ย. 2566

ประกาศ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จำนวน 3 กองทุน

ASSETFUND
7 ก.ย. 2566

ประกาศ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จำนวน 3 กองทุน

ASSETFUND
PDF
ico-file
7 ก.ย. 2566

ประกาศ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จำนวน 3 กองทุน

ASSETFUND
7 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBPLUS ครั้งที่ 3/2566

SCBAM
7 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBPLUS ครั้งที่ 3/2566

SCBAM
PDF
ico-file
7 ก.ย. 2566

ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBPLUS ครั้งที่ 3/2566

SCBAM
7 ก.ย. 2566

Announcement of Book Closing Date of MS-HCARE-D & MS-INDIA-D

KWIAM
7 ก.ย. 2566

Announcement of Book Closing Date of MS-HCARE-D & MS-INDIA-D

KWIAM